Trygghet och värdegrund

Här på Borgviks skola tycker vi att ömsesidig respekt är mycket viktigt för att nå trivsel och trygghet. Respekt för alla människors lika värde, olika talanger och behov är ett måste. Alla på skolan har ett ansvar att värna om denna respekt och förhindra mobbning och kränkande behandling.

Likabehandling och klagomålsblankett
Borgviks skola har en likabehandlingsplan som hjälper oss i vår strävan att prioritera dessa mål. Har du synpunkter eller klagomål ska du i första hand ta kontakt med lärare eller rektor. Det kan göras med vår klagomålsblankett

Om du inte tycker du får det stöd du behöver kan du vända dig till Barn- och elevombudet vid skolinspektionen. BEO utreder om skolan har tagit sitt ansvar.

"Om du har frågor om dina rättigheter eller om du behöver prata med en vuxen om något - Välkommen att kontakta oss på Bris. Med oss kan du prata om vad som helst, till exempel om du mår dåligt över något, saknar din familj, har problem i skolan eller känner dig ensam. Vi finns här för dig". Ring 116 111 eller klicka på BRIS-loggan.

Att känna sig trygg på sin skola ska vara en självklarhet. Alla elever har rätt att må bra och känna sig trygga. Det är din rättighet som elev och det är skolans ansvar att se till att det mås bra och att rättigheterna tas på största allvar.

Eleven har också rätt till en bra arbetsmiljö. Det ska vara rent och ljust och säkert. På Borgviks skola ges eleverna utrymme att anmärka på arbetsmiljön vid regelbundna elevråd och genom trivselenkäter. Rektor har som ansvar att förebygga risker för ohälsa och olycksfall. Alla på skolan ska bidra till en god arbetsmiljö. Arbetsmiljölagen gäller på alla skolor och arbetsplatser och Arbetsmiljöverket ser till att vi lever upp till elevens och personalens rätt att ha en säker och trevlig arbetsmiljö.

Barnombudsmannen bevakar och värnar om elevens och barns rättigheter och integritet. Det görs med utgångspunkt från FNs konvention om barnets rättigheter. Konventionen handlar om det enskilda barnets rättigheter. Barnets bästa och barns rätt till inflytande är två av grundprinciperna som genomsyrar hela Barnkonventionen. De andra två grundprinciperna handlar om att inget barn får diskrimineras och att varje barn har rätt till liv och utveckling. Läs mera om rättigheterna i barnkonventionen.

Ur Saras klassblogg: Idag fredag har vi uppmärksammat FN-dagen. Vi har pratat om FN och barnkonventionen. Henrik berättade om hur det är att vara FN soldat och visade bilder från sin tid i Kosovo och Tchad. Alla elever på skolan har tillsammans tillverkat ett gemensamt konstverk som symboliserar FN och barnkonventionen. Som en liten paus i arbetet fick eleverna glass från Hembygdsföreningen.